MENU CLOSE

Algemene voorwaarden

Versie per 1 januari 2022

ARTIKEL 1: DEFINITIES: Inschrijving bij VILLA VITA (hierna VV) geldt als aanvaarding van de alg. voorw. en het huisreglement. Info terug te vinden op www.villavita.life en op te vragen bij de balie van de club. Club: Fysieke plek waar VV fitness en andere sport -en ontspanningsfaciliteiten aanbiedt. Extra: Diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van VV kunnen worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap. Ingangsdatum: De ingangsdatum van de overeenkomststaat gelijk aan de dag van inschrijving. Lid: Elke natuurlijke persoon ongeacht de leeftijd. Kinderen jonger dan 16 jaar dienen vergezeld te worden van een volwassen persoon (+18j). VV kan ten allen tijde legitimatie vragen ter controle hiervan Lidkaart: Toegangspas vereist voor binnenkomst in de club. Overeenkomst: De bij inschrijving ontstane overeenkomst tussen VV en het lid. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. Contact: Postadres: Koning Albertlaan 2A, 9080 Lochristi. Overige nuttige informatie/contactgegevens: www.villavita.life

ARTIKEL 2: LID WORDEN: Je kunt lid worden bij VV door een overeenkomst in te vullen en te handtekenen aan de balie, of door het invullen van het voorziene online-formulier dat via onze website ter beschikking wordt gesteld. Rondleiding/informatiegesprek kan worden aangevraagd via de website.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP – TERMIJN: 3.1.Details van de verschillende lidmaatschapsvormen zijn terug te vinden op onze website. Deze geven onbeperkte toegang tot alle faciliteiten tijdens de openingsuren van VV en tot de (virtuele) groepslessen die in of door de club worden aangeboden. 3.2. Bij Inschrijving kun worden aangegeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan, zoals hieronder vermeld onder A, B, C en D. A) Vast jaar abonnement, 12 maanden lang, zonder automatische stilzwijgende verlenging. B) Een vast jaar familie-abonnement, heeft dezelfde voorwaarden als A, maar persoon 2 betaalt aan een lagere tarief, en vanaf 3e persoon gratis (tot maximaal 5 gezinsleden). Abonnement enkel voor gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres. C) Een flexibel maand abonnement, stilzwijgend verlengd, elke maand opzegbaar, bevriesbaar voor een periode van minstens 1 week met een maximale termijn van 2 maanden waarna het lidmaatschap automatisch wordt stopgezet. De periode van bevriezing dient worden te gemaild naar info@villavita.life, met opgave start -en einddatum. Herinschrijven kan zonder instap/begeleidingskost. Na afloop van een periode van 12 maanden zijn nieuwe voorwaarden evenwel tegenstelbaar, en kan een prijsverhoging worden doorgevoerd. D) Een flexibel maand familie-abonnement, heeft de zelfde voorwaarden als in B, maar persoon 2 betaalt aan een lagere tarief, en vanaf 3e persoon gratis (tot maximaal 5 gezinsleden). Dit abonnement is enkel voor gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres. 3.3. Try-out(dag) is mogelijk, waarbij eenmalig kosteloos van faciliteiten gebruik
kan worden gemaakt. Dit geldt eveneens voor één groepsles. Achterlaten van je persoonlijke gegevens aan de balie (ID, email, telefoon) is hiervoor evenwel vereist. 3.4. Bezoek faciliteiten zonder lidmaatschap, kan aan de hand van losse beurten(kaart). De details/tarieven van de losse beurten(kaart) kan je terug vinden op onze website.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING: 4.1. Elke lidmaatschapsvorm heeft zijn eigen tarief en -voorwaarden, te vinden op de website. 4.2. Bij inschrijving is een instapkost verplicht €39, optioneel: begeleidingskost €89. Beide kosten bij inschrijving zijn eenmalig. VV kan deze kost laten vallen in functie van een promotie. 4.3. Als je lid wordt van VV, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf dat ogenblik gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 4.4 en 4.5. 4.4. Indien een betaling om welke reden dan ook niet kan worden afgeschreven (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we een herinneringsmail, met verzoek om dit in orde te brengen via overschrijving binnen de 14 dagen. Bij gebreke aan gevolg volgt een aangetekende brief met mogelijkheid om alsnog betaling in orde te brengen binnen de 8 dagen. Deze kosten van de aangetekende zending zullen worden doorgerekend. 4.5. Als ook na aangetekende ingebrekestelling nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan, is een moratoire intrest verschuldigd aan 10% per jaar (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook een forfaitaire vergoeding van 10% op de openstaande bedragen met een minimum van €50. Dit behoudens het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van werkelijk geleden schade. Alsook behouden het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn 4.6. VV heeft dus het recht om het contract te (laten) ontbinden en de volledig openstaande som op te eisen, verhoogd met de kosten die vermeld worden in artikel 4.5. 4.7. Bij ontbinding van jaarabonnementen zijn alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die tot het einde van de duur van de overeenkomst zouden moeten betaald worden. De moratoire interesten en het schadebeding zoals hierboven opgenomen zijn eveneens van toepassing op deze bedragen. 4.8. Alle tarieven zijn jaarlijks indexeerbaar volgens de gezondheidsindex. 4.9. VV behoudt zich het recht voor om na het einde
van de contractuele periode, een tariefverhoging door te voeren en/of de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement aan te passen.
ARTIKEL 5: LIDKAART: 5.1. Deze is eigendom van VV en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst. 5.2. Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Niet-leden kunnen een dag-pas kopen (de algemene voorwaarden zijn, waar relevant, van toepassing op dag-pashouders). 5.3. Leden zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de lidkaart en het lidmaatschap. 5.4. Indien je de lidkaart kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan een nieuwe lidkaart worden verkregen in de club. Hierdoor wordt de oude automatisch geblokkeerd. De bijdrage voor een nieuwe lidkaart bedraagt €3.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN: 6.1. VV geeft de openingstijden van de club aan. Het kan zijn dat door omstandigheden afwijkende openingstijden gelden, bvb. in geval van feestdag, ernstige gebeurtenis/ramp, tijdelijke werkzaamheden, met mogelijkheid tot sluiting. 6.2. VV is bevoegd de openingstijden van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen. Dit kan evenwel nooit als argument worden weerhouden om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

ARTIKEL 7: WIJZIGING GROEPSLESSEN: VV wil het aanbod van de lessen altijd up-to-date houden, waardoor de (inhoud van de) lessen, soortlessen en het lesrooster regelmatig wordt aangepast. Zo kan het bvb. een live groepsles wordt geannuleerd om welke reden dan ook, zonder dat dit recht geeft op enige vorm van compensatie.

ARTIKEL 8: VERHUIZING OF BLESSURE: 8.1. Opgelet: Verhuis of blessure is geen reden tot het rechtsgeldig stopzetten van de overeenkomst. 8.2. Bij alle lidmaatschapsvormen kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot schorsing van lidmaatschap en Extra’s om medische redenen, doch enkel op de hierna volgende voorwaarden: Kosteloze verlenging na ontvangst
door VV van een geldig medisch attest (dat onverwijld dient te worden bezorgd via mail aan info@villavita.life) met melding dat het lid voor minstens 3 maanden geen fitness/sportactiviteit kan uitoefenen. De schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst van het bericht door VV en geldt niet met terugwerkende kracht. De schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest. Door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing. De schorsing kan evenwel nooit meer bedragen dan 12 maanden. 8.3. Indien het medisch attest pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zal dit niet meer worden aanvaard.

ARTIKEL 9: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP: 9.1. De overeenkomst aangegaan voor de vaste duur van één jaar, kan niet vervroegd worden opgezegd. 9.2. Indien je een overeenkomst bent aangegaan die flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment zonder vergoeding opzeggen. De overeenkomst zal worden stopgezet op het einde van de lopende maand.
9.3. Opzegging kan op twee manieren: per e-mail aan info@villavita.life of per aangetekende brief. 9.4. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, kan VV de overeenkomst (per direct) ten uwe nadele beëindigen en de toegang
tot de club definitief worden ontzegd. 9.5. Samen sporten wordt bij VV gestimuleerd. Coachen van andere sporters wordt echter uitsluitend overgelaten aan de Personal Trainers waarmee VV exclusief samenwerkt. Als je toch personal training aanbiedt kan dat (na het negeren van de door ons gemaakte opmerkingen) een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen, zonder dat deze beëindiging recht geeft op enige (schade)vergoeding. 9.6. Indien je een ander persoon onrechtmatig toegang verleent op enige wijze, bvb. door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je lidkaart te geven, dan is het lid eveneens verantwoordelijk om de prijs van een dag-pas te betalen. VV behoudt zich het recht voor om de toegang tot de club te blokkeren totdat de prijs van het dag-pas is voldaan. Bij meerdere overtredingen, heeft VV het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, en geleden schade te recupereren.

ARTIKEL 10: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID: 10.1. Elk lid blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij sport en de keuzes die hij/zij daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is op eigen risico. 10.2. VV en de medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel opgelopen in de club. 10.3. Leden hebben geen sportongevallenverzekering via BVBA VV 10.4. We adviseren om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. VV stelt altijd lockers ter beschikking met gebruik daarvan op eigen risico. VV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van roerende goederen.
ARTIKEL 11: KLACHTEN: Kunnen worden geuit aan de balie in onze club of via mail (info@villavita.life) of per aangetekende brief, en dit binnen de 8 dagen na het voorval, waarna een klacht als laattijdig zal worden bestempeld, en niet meer kan worden aanvaard.

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS – PRIVACY : 12.1. VV verwerkt de persoonsgegevens van leden op behoorlijke en zorgvuldige wijze, binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 12.2. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en rond onze club, maken wij gebruik van videotoezicht om de club te observeren. Videotoezicht is beperkt tot de sportzalen, bar en buitenruimtes en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 13: WIJZIGING GEGEVENS: 13.1. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan info@villavita.life of per aangetekende brief. 13.2. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer VV kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening
gebracht worden aan het lid. ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN: 14.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met VV aangegaan, is uitsluitend het Belgische recht van
toepassing. 14.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en VV zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechtbank mbt. de plaats waar de club is gevestigd.

Join the team

Villa Vita minded? Iedereen die aan een gezonde levensstijl werkt is welkom! Ook voor senioren hebben we een uitgebreid aanbod.

Andere groepslessen

Bekijk ook onze andere groepslessen